Bericht van de Ledenraad

Bron: ajax1.nl

Als voorzitter van de Ledenraad van de vereniging Amsterdamse Football Club Ajax heb ik gemerkt dat er mede door de berichtgevingen van maandagavond een onjuist beeld is ontstaan over de besluitvorming door de Ledenraad ten aanzien van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax N.V. Kennelijk is bij sommigen het beeld ontstaan dat de Ledenraad besloten zou hebben om de RvC te ontslaan, dan wel de leden daarvan verzocht zou hebben met onmiddellijke ingang op te stappen. Geen van beide is juist.

De Ledenraad is zich terdege bewust van haar relatie tot het verenigingsbestuur in haar formele positie als grootaandeelhouder van de structuurvennootschap AFC Ajax N.V. Commissarissen van een structuurvennootschap kunnen uitsluitend ontslagen worden, hetzij bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), genomen met inachtneming van de daartoe door de wet en de statuten gestelde formaliteiten, hetzij door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Dit laatste op verzoek van de RvC zelf of van de AVA of van de Ondernemingsraad.

……

Lees het volledige artikel op http://ajax1.nl/archief/bericht-van-de-ledenraad/